نظرسنجی خدمات

نحوه برخورد و پاسخگویی کارکنان بخش امور مشتریان (پذیرش) را چگونه ارزیابی می کنید ؟ *

سرعت ارائه خدمات این مرکز خدماتی را چگونه ارزیابی می کنید ؟*

نظم و ترتیب و اصول آراستگی محیط کاری را چگونه ارزیابی می کنید ؟*

سهولت دسترسی شما به شرکت مارا چگونه ارزیابی می کنید ؟*

BACK TO TOP برگشت به بالا